อำนาจหน้าที่

1
ขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่
2
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค
3
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค
4
เป็นศูนย์วิชาการด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภาค
5
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประเมินผล และพัฒนารูปแบบการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่
6
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขมูลฐานในระดับพื้นที่
7
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย