เป็นผู้นำการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในระดับอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2573 พันธกิจส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขภาวะด้วยกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชนและชุมชน

นายมงคล ปิยปัญญา
ผู้อำนวยการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น
 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679
saraban-nephc@hss.mail.go.th

สายด่วน
1426
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
0002354
Total Hits : 10660