โครงสร้างผู้บริหาร

นายมงคล ปิยปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

โทร : 061-0199898

E-mail : mpiyapunya@gmail.com

นายฐณะวัฒน์  ภูมิเจริญวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายวิชาการ)

โทร : 061-0213883

E-mail : tnw08@hotmail.com

นางวริษฐา  ทรัพย์ธรณี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร)

โทร : 061-0206699

E-mail : Varisthar@gmail.com

นายกฤษณชัย  กิมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้

โทร : 061-0201188

E-mail : esanmaster@gmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม

โทร : 061-0212552

E-mail : –

 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น
 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679 saraban-nephc@hss.mail.go.th

สายด่วน
1426
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
0003467