ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 2563-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน ให้เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาศักยภาพกำลังคนและเครือข่ายการสาธารณสุขมูลฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น
 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679 saraban-nephc@hss.mail.go.th

สายด่วน
1426
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
0003467