วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในระดับอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2573 พันธกิจส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขภาวะด้วยกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชนและชุมชน

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขภาวะด้วยกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชนและชุมชน

ค่านิยม : PHC/SPIRIT

P: Performance Excellent (ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ)

H: Harmony (ความสามัคคีกลมเกลียว)

C: Challenge (เปิดรับสิ่งใหม่ เรียนรู้ตลอดเวลา)

S: Synergy (เสริมพลังทุกภาคส่วนสู่พลังที่ยิ่งใหญ่)

P: People Participation (การมีส่วนร่วมของประชาชน)

I: Innovation(นวัตกรรม)

R: Responsibility(ความรับผิดชอบ)

I: Integrated(บูรณาการ)

T: Trust(ความเชื่อมั่น วางใจ)

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น
 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679 saraban-nephc@hss.mail.go.th

สายด่วน
1426
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
0002749