ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์วิชาการและประสานงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานระดับภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ สร 0202/1417 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อหาทางสนับสนุนนโยบายและกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นนโยบายของชาติและเป็นกลวิธีการพัฒนาการสาธารณสุขที่สมัชชาองค์การอนามัยโลกยอมรับว่า เป็นกลวิธีที่นำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนในชาติ ประกอบกับต้องการให้มีหน่วยประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบการดำเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานที่สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ระหว่างหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศเครือข่ายสมาชิกอาเซียน

 

กระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันเสนอ “โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน” เพื่อขอสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียน (ASEAN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT) รัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างและด้านวิชาการในวงเงิน 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 โดยการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ที่ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และศูนย์ภาค 4 แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี และนครสวรรค์

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 ราคา ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เป็นเงิน 40 ล้านบาท เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 ศูนย์แห่งนี้ได้มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในภูมิภาค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และความต้องการทางการพัฒนา

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ต่อมา พ.ศ. ๒๕๖๑ เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนานวัตกรรม ด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น
 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679 saraban-nephc@hss.mail.go.th

สายด่วน
1426
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
0002010