ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน ร่วมประชุมวิชาการ เสริมศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อตนเองด้านสุขภาพ โดย อสม. หมอคนที่ ๑

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

ศูนย์ สสม.ภาคฯ นำโดย นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สสม.ภาคฯ และนายกฤษณชัย  กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ร่วมประชุมวิชาการเสริมศักยภาพการ จัดการสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) : หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์ สุขภาพ ปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อน อสม.หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์ สุขภาพ” และมอบประกาศนีบัตรให้กับพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9 และ 10

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *