ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อข้อมูลเอกสารแหล่งข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
O1โครงสร้างคลิก
O2ข้อมูลผู้บริหารคลิก
O3อำนาจหน้าที่คลิก
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อคลิก
O6กฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องคลิก
การประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์คลิก
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&Aคลิก
O9Social Networkคลิก
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคลิก
การดำเนินงาน
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคลิก
การให้บริการ
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคลิก
O16ข้อมูลเชิงสถถิติการให้บริการคลิก
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการคลิก
O18E-Serviceคลิก
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุคลิก
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุคลิก
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนคลิก
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีคลิก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคลิก
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคลิก
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
031ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่คลิก
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyคลิก
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบคลิก
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2566
ร่วมประชุมคุณธรรมจริยธรรมกับศบส9
แผนป้องกันการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม