ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อข้อมูลเอกสารแหล่งข้อมูล
OIT การเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน)
01โครงสร้างคลิก
02ข้อมูลผู้บริหารคลิก
03อำนาจหน้าที่คลิก
04แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน/แผนปฏิบัติการคลิก
05ข้อมูลการติดต่อคลิก
06กฎหมายที่เกี่ยวข้องคลิก
OIT การเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน)
การประชาสัมพันธ์
07ข่าวประชาสัมพันธ์คลิก
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08Q and Aคลิก
09Social Networkคลิก
OIT การเปิดเผยข้อมูล (การบริหารงาน)
การดำเนินงาน
010แผนดำเนินงานประจำปีคลิก
011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนคลิก
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รายงานของปี 2564)คลิก
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือการปฏิบัติงาน คลิก
การให้บริการ
014คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ คลิก
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน คลิก
016รายงานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2564 คลิก
017E-Service คลิก
OIT การเปิดเผยข้อมูล (การบริหารเงินและงบประมาณ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิก
019รายงานกำกับติดตามการใช้งบประจำปี รอบ 6 เดือนคลิก
020รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายงานของปี 2564) คลิก
การจัดซ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคลิก
022ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างคลิก
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รอบ 6 เดือน คลิก
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (รายงานปี 2565)คลิก
OIT การเปิดเผยข้อมูล (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
026การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
027หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
028รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
OIT การเปิดเผยข้อมูล (การส่งเสริมความโปร่งใส)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029แนวทางปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติไม่ชอบคลิก
030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติไม่ชอบคลิก
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติไม่ชอบคลิก
การเปิดเผยโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นคลิก
033การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมคลิก
OIT การป้องกันการทุจริต (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034เจตจำนงสุจริตผู้บริหารคลิก
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหารคลิก
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีคลิก
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตคลิก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิก
แผนป้องกันการทุจริต
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคลิก

040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนคลิก
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิก