ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงผู้สูงอายุโดยชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ โดย นายมงคล ปิยปัญญาผู้อำนวยการศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงผู้สูงอายุโดยชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวชลกร ภู่สกุลสุข หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม กอง สช. และนายอำพล มุ่งคิด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและนักวิชาการจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และ 10     เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะเจ้าหน้าที่ และ อสม.ต้นแบบ กว่า 50 คน

  จากการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลดอนสมบูรณ์มี อสม.ต้นแบบ 50  คน ได้คัดกรองความถดถอยให้กับผู้สูงอายุ 9 ด้านจำนวน 500 คน โดยพบว่ามีความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้มจำนวน 81 คน ด้านสุขภาพช่องปาก จำนวน 162  คน ด้านโภชนาการ จำนวน 226 คน และด้านสมองเสื่อม จำนวน 31 คน โดย อสม.ต้นแบบในบทบาท อสม.หมอคนที่ 1 มีการประสานงานการดูแลกับหมอคนที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และหมอคนที่ 3 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และส่งต่อในผู้ที่มีความถดถอย เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.