ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

               วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการ ศูนย์ สสม.ภาคอีสานพร้อมคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ การจัดประชุมนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการดูแลสุขภาพประชาชนให้กับ อสม.รวมถึงได้นำความรู้และนวัตกรรมไปปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนร่วมกับทีมหมอครอบครัว และเครือข่ายสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9  นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประธาน อสม.ระดับจังหวัด ,  ระดับอำเภอ และระดับตำบลเข้าร่วมอบรมจำนวน 528 คน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.