ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน ร่วมตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในผลงาน “อสม.กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *