ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน ร่วมตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในผลงาน “อสม.กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ นางพรพนม ปราชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายภูนรินทร์ สีกุด นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในผลงาน “อสม.กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการตรวจประเมิน นางพอชม ฉวีวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายชาติชาย สุวรรณนิตย์และ นางศุภัคชญา ภวังค์คะรัต ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน นางจีวรรณ หัสโรค์ หน.กลุ่มแผนงานและประเมินผลกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอ.ศบส.7 สสอ.บ้านฝาง นายอำเภอบ้านฝาง นายก.ตำบลโนนฆ้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รร.โนนฆ้องวิทยา อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนฆ้อง เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้

รพ.สต.โนนฆ้อง ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.