ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และนางพรพนม ปราชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รพ.สต.โนนฆ้อง ซึ่งถือเป็น Model ระดับประเทศ ในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ระดับดีเด่น”,“อสม.กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” โดย กพร.จะลง site visit พื้นที่ รพ.สต.โนนฆ้อง ในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 โดยมีนายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน นางจีวรรณ หัสโรค์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอ.ศบส.7 นายถวิล เลิกชัยภูมิ รอง.ผอ.ศบส.7 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอชุมแพ สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์  สาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนฆ้อง เข้าร่วมการประชุม

Leave a Comment

Your email address will not be published.