สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี 2565