ศูนย์ฯ ลงพื้นที่สนับสนุนการเตรียมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาส่งเสริมสุขภาพ