รวมวีดีทัศน์ อสม. ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

 • การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • การส่งเสริมสุขภาพ
 • สุขภาพจิตชุมชน
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
 • การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ฯ
 • การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
 • การจัดการสุขภาพชุมชน
 • นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
 • ทันตสุขภาพ
 • ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *