Uncategorized

สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566(รอบระยะ 6 เดือน) สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน สิงหาคม …

สรุปข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี 2566 Read More »

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2566 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566

[CP_APP_HOUR_BOOKING id=”1″]

วันที่ 29 – 30 กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุม สตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา   ศูนย์ สสม.ภาคฯ นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ สสม.ภาคฯ และนายกฤษณชัย  กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น สมาร์ท อสม.และ อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมบรรบาย โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนา อสม. สู่สมาร์ท อสม.และอสม.หมอประจำบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่าย และสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการ และนายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุม โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ดำเนินการโดยกลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จาก ศบส.7 และสาธารณสุขอำเภอ และตัวแทนผู้เข้าประกวด จากพื้นที่ จำนวน 100 คน ในงานมีการแสดงบูธผลผลิตอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการแสดงจากชุมชนต่างๆ ในการประกวดครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประกวดชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ การประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ